Biuro Centrum koordynuje prace realizowane w Zespołach, zapewnia im logistykę łącznie z postępowaniami Zamówień Publicznych oraz obsługę kancelaryjną i finansową. Ponadto uczestniczy w procesie Zarządzania Jakością w Centrum, prowadzi działania promocyjne i marketingowe Centrum oraz reprezentuje Zespoły w kontaktach zewnętrznych.

Pracownicy Biura:                       
mgr Tomasz Kępa                                  
mgr inż. Iwona Małecka           
mgr inż. Paweł Zariczny           

Funkcję Pełnomocnika ds. systemu jakości i kontroli obrotu Centrum pełni mgr inż. Alicja Salomon.

Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych jest mgr Urszula Markowska.