Centrum Morskich Technologii Militarnych jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Gdańskiej, powołaną do prowadzenia działalności badawczej, produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie techniki i technologii (w szczególności morskiej i militarnej) oraz do wytwarzania i obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie zgodnym z zapisami uzyskanej koncesji.

Ze względu na specyfikę działalności, oprócz aktów prawnych obowiązujących w Politechnice Gdańskiej (m.in. Ustawa o szkolnictwie wyższym, Statut Politechniki Gdańskiej, Ustawa Prawo Zamówień Publicznych itp.) Centrum musi stosować się w szczególności do nw. aktów:

  1. Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1214, 1495).
  2. Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 182, poz.1228);
  3. Publikacji AQAP 2110 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji;
  4. Publikacji PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania;
  5. Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Centrum posiada koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz odpowiednie zaświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków technicznych i organizacyjnych do kierowania działalnością we wspomnianym zakresie (WITI). Ponadto zostały wdrożone w Centrum, niezbędne do realizacji tej działalności, systemy zarządzania jakością ISO 9001 i AQAP 2110 – system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami NATO oraz Wewnętrzny System Kontroli. Centrum posiada pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE oraz zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli NATO CONFIDENTIAL i EU CONFIDENTIAL. Centrum nadany został również Natowski Kod Podmiotu Gospodarczego.

Centrum dysponuje zbiorem ponad 100 dokumentów normalizacyjnych (w tym NATO) związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa (Normy Obronne, STANAG itp.) oraz z systemem zarządzania jakością (ISO, AQAP).

Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy działalności objętej koncesją spełniają poniższe wymagania:

  1. posiadają uprawnienia w zakresie kierowania działalnością objętą koncesją (osoby kierujące działalnością) (WITI),
  2. posiadają ważne badania psychologiczne i psychiatryczne (wydawane przez uprawnionych do tego specjalistów),
  3. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie są karane (w przypadku osób kierujących działalnością Centrum – wymagane jest sprawdzenie w KRK, dla pracowników – ich oświadczenia),
  4. posiadają pozytywną opinię komendanta miejskiego lub powiatowego policji ze względu na miejsce zamieszkania.

Ponadto osoby posiadające dostęp do informacji niejawnych, po pozytywnym przejściu postępowania sprawdzającego przeprowadzanego przez ABW, otrzymują odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa oraz zaświadczenie o przeszkoleniu w tym zakresie.