Centrum Morskich Technologii Militarnych (CMTM) Politechniki Gdańskiej zapewnia swoim Klientom rzetelność i profesjonalizm w zakresie nowych opracowań, produkowanych wyrobów i technologii poprzez ciągły proces innowacyjności i doskonalenia w obszarach opracowań technicznych, ich jakości, elastyczności rozwiązań, szybkości realizacji oraz optymalizacji kosztów. CMTM gwarantuje to dzięki bieżącej współpracy z zespołami badawczymi Politechniki Gdańskiej a także bogatemu doświadczeniu w realizacji prac objętych zakresem swojej działalności.

Szczególne znaczenie w działalności CMTM posiada:

  • wdrożenie i ciągłe doskonalenie SZJ w oparciu o normy PN-EN ISO/IEC 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016 a także zobowiązanie do spełnienia wymagań prawnych i innych, w tym wymagań własnych i Klientów,
  • poznawanie, kreowanie i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań Klientów na wszystkich etapach współpracy,
  • uzyskanie całkowitej zgodności jakości dostarczanych wyrobów z wzorcami,
  • nieustanne podnoszenie jakości wytwarzanych wyrobów,
  • realizowanie skutecznej i efektywnej polityki rozwoju Centrum w płaszczyźnie organizacyjnej i technologicznej,
  • doskonalenie potencjału ludzkiego.

Polityka jakości stanowi podstawę dla utrzymania i rozwoju systemu zarządzania jakością oraz realizacji celów. Założenia polityki jakości są znane i respektowane przez wszystkich pracowników CMTM i pracowników zespołów wydziałowych, działających we współpracy z CMTM, realizujących działania objęte niniejszą polityką.

Adekwatność polityki jakości i systemu zarządzania jakością jest utrzymywana poprzez zastosowanie okresowych przeglądów oraz planowanie działań.

 

Dyrektor

Andrzej Ogonowski