Funkcjonujący system zarządzania jakością jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 i AQAP 2110:2009.

Zapewniamy naszym klientom rzetelność i profesjonalizm w zakresie nowych opracowań, produkowanych wyrobów i technologii poprzez ciągły proces innowacyjności i doskonalenia w obszarach nowoczesności opracowań technicznych, ich jakości, elastyczności rozwiązań, szybkości realizacji oraz optymalizacji kosztów. Gwarantujemy to dzięki bieżącej współpracy z zespołami badawczymi naszej Uczelni a także bogatemu doświadczeniu w realizacji prac objętych zakresem działalności Centrum.

Szczególne znaczenie w naszej działalności posiada:

  • stosowanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie systemu zarzadzania jakością w oparciu o normy ISO 9001 i AQAP 2110,
  • poznawanie, kreowanie i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów na wszystkich etapach współpracy,
  • uzyskanie całkowitej zgodności jakości dostarczanych wyrobów z wzorcami określonymi w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • nieustanne podnoszenie jakości wytwarzanych wyrobów,
  • realizowanie skutecznej i efektywnej polityki rozwoju Centrum w płaszczyźnie organizacyjnej i technologicznej,
  • doskonalenie potencjału ludzkiego.

Polityka jakości stanowi podstawę dla utrzymania i rozwoju systemu zarządzania jakością oraz stawiania i realizacji celów. Założenia polityki jakości są znane i respektowane przez wszystkich pracowników biorących udział w pracach Centrum.

Polityka jakości stanowi ramy dla celów związanych z zarządzaniem jakością. Najwyższe kierownictwo Centrum opracowuje cele ogólne związane z polityką jakości oraz poszczególnymi procesami, wskazując jednocześnie odpowiedzialności za ich monitorowanie i realizację.

Szczegółowe cele określane są w Warunkach Technicznych poszczególnych wyrobów i Planach Zarządzania Jakością wyrobu.

Cele szczegółowe podlegają okresowej weryfikacji pod kątem adekwatności i spójności z polityką jakości podczas przeglądów zarządzania.

Jako cel ogólny Dyrektor przyjął zachowanie dotychczasowej korzystnej w środowisku wojskowym opinii o dokonaniach specjalistycznych zespołów Politechniki Gdańskiej, oraz jej dalsze pogłębienie w wyniku zapewnienia wysokiej jakości prac realizowanych w ramach Centrum.

 

Dyrektor

Andrzej Ogonowski