Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej zapewnia, że wszystkie działania dotyczące obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa są podejmowane zgodnie z Ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. 2000 Nr 119 poz. 1250 tj. Dz.U. 2019 poz. 953), normą PN-EN ISO 9001:2015 i Rozporządzeniem Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transfery, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

Nie jest podejmowana współpraca z kontrahentami zagranicznymi zaangażowanymi w rozpowszechnianie broni masowego rażenia.

Wykluczona jest możliwość osiągania zysku wbrew prawu i polityce Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej dotyczących obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym.

Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej na żądanie upoważnionych organów nadzorujących udostępnia wszelkie zapisy dotyczące obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym i wypełnia powstałe w wyniku prowadzonego nadzoru zalecenia i nakazy.

Zasady prowadzenia obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, są znane i przestrzegane przez wszystkich pracowników zaangażowanych w realizację kontraktów zagranicznych. W przypadku naruszenia przez pracowników przepisów dotyczących zasad obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym stosowane są przewidziane prawem sankcje dyscyplinarne i karne.

 Dyrektor powołał Pełnomocnika ds. Systemu Jakości i Kontroli Obrotu oraz określił jego zakres odpowiedzialności i uprawnień.

 Wewnętrzny System Kontroli podlega ciągłemu doskonaleniu.

 

Dyrektor

Andrzej Ogonowski